24 września 2023 / September 24th, 2023

Regulamin Konkursu Odlotowy Bieg

1. Regulamin Konkursu „Odlotowy Bieg” (dalej: Konkurs) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288 (dalej: Organizator).
3. Fundatorem nagród w konkursie są Polskie Linie Lotnicze LOT, ul. 17 Stycznia 43, 02-146 Warszawa, NIP 5220002334, REGON 010058960 (dalej: Fundator).
4. W Konkursie wybierany jest jeden zwycięzca.
5. Nagrodą w konkursie jest dwuosobowy voucher do wykorzystania na europejskie rejsy operacyjne PLL LOT.  Wartość vouchera to 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto (dalej: Nagroda).
6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez portal facebook.com/MaratonWarszawski.
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
8. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu. Facebook nie jest sponsorem, ani nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora lub Fundatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu
9. Zasady:
a. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która w momencie zgłoszenia ma nadany numer startowy na 39. PZU Maraton Warszawski, a także dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem (dalej: Uczestnik), tj.:
a.i. Komputer lub urządzenie mobilne wyposażone w przeglądarkę internetową z obsługą technologii Java Script oraz Cookies,
a.ii. Połączenie z siecią internetową,
a.iii. Poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
a. iv Konto na portalu Facebook.com.
b. Aby wziąć udział w Konkursie, należy skomentować konkursowy post na portalu facebook.com/MaratonWarszawski z dnia (6 lipca 2017) / link do postu: https://www.facebook.com/MaratonWarszawski/photos/a.404668049762.182589.360665904762/10155423519089763/?type=3&theater , odpowiadając na zadane w jego treści pytanie oraz podając swój numer startowy w 39. PZU Maraton Warszawski

c. Zgłoszenia są przyjmowane od momentu opublikowania konkursowego postu, do momentu nadania kolejnych 391 nowych numerów startowych 39. PZU Maraton Warszawski. Nowe numery startowe liczone są od chwili publikacji konkursowego postu.
d. Na stronie maratonwarszawski.com/odlotowybieg znajduje się link do konkursowego postu.
e. Koniec przyjmowania zgłoszeń zostanie ogłoszony w formie komentarza Organizatora, do konkursowego postu oraz na stronie internetowej maratonwarszawski.com/odlotowybieg.
f. Wszystkie komentarze znajdujące się pod komentarzem Organizatora, o którym mowa w lit. e nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy Konkursu.

10. Przyznawanie Nagród:

a. Nagrodę przyznaje komisja złożona z pracowników Organizatora i Fundatora.

b. Nagrodzona zostanie osoba, która spełni warunki wymienione w punkcie 5 lit. b, a której odpowiedź na pytanie konkursowe będzie najbardziej  kreatywna i pomysłowa w ocenie jury, w skład którego wchodzą pracownicy Fundacji Maraton Warszawski oraz pracownicy PLL LOT.
c. Od czasu pojawienia się komentarza Organizatora, o którym mowa w pkt. 5 lit. e zwycięzca ma 3 dni, żeby skontaktować się z Organizatorem (info@maratonwarszawski.com lub w wiadomości prywatnej wysłanej na portal facebook.com/MaratonWarszawski) w celu omówienia szczegółów odbioru vouchera.
d. w przypadku, gdy zwycięzca odmówi przyjęcia Ngrody, komisja ma prawo wybrać inną osobę, która w regulaminowym terminie przesłała zgłoszenie.
e. Organizator zobowiązuje się odprowadzić kwotę w wysokości 10 % od wartości Nagrody tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych.

11. Nagrody:

a. Nagrodę przyznaje komisja złożona z pracowników Organizatora i Fundatora,
b. Lot, o którym mowa w pkt. 4 odbywa się na trasie Warszawa – wybrana destynacja w Europie – Warszawa.
c. Zwycięzca nie może przekazać osobie trzeciej swojej wygranej, a jedną z osób podróżujących musi być zwycięzca konkursu.
d. Zwycięzca wybiera termin lotu zgodny z rozkładem i siatką europejskich połączeń PLL LOT (lot.com).
e. W przypadku, gdy koszt zakupionych za voucher biletów lotniczych przekroczy wartość vouchera zwycięzca jest zobowiązany pokryć różnicę.
f. W celu wykorzystania vouchera zwycięzca zobowiązuje się skontaktować z pracownikiem Biura Komunikacji Korporacyjnej (e.gos@lot.pl) oraz złożyć zamówienie na bilety i zlecić ich wykupienie z co najmniej 4- tygodniowym wyprzedzeniem przed datą wylotu bezpośrednio w biurze PLL LOT – Ewa Gos, Hotel Marriott Al. Jerozolimskie 65/79; 00-697 Warszawa tel: (+48) 22 630 57 34 adres mailowy: e.gos@lot.pl

g. W przypadku, gdy wartość biletu na lot, o którym mowa w lit. b jest niższa niż 2500 zł, organizator konkursu nie zwraca różnicy w żadnej formie (gotówka, voucher do wykorzystania w  innym terminie).

h. Organizator Konkursu nie pokrywa żadnych innych kosztów związanych z  wyjazdem (np. nocleg).

i. Zwycięzcę w trakcie korzystania z usług PLL LOT obowiązuje regulamin przewoźnika.

j. W przypadku zmian w rozkładzie PLL LOT obowiązuje regulamin przewoźnika.
k. Voucher może zostać wykorzystany do dnia 30 listopada 2017 roku
12. Postępowanie reklamacyjne

a. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy składać w formie pisemnej i kierować pod adres Organizatora konkursu: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa.

b. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną – e-mailem, pod adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
c. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
1.imię/ nazwisko;
2.adres do korespondencji;
3.adres e- mail;
4. opis i powód reklamacji.
d. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych wskazanych powyżej, Organizator wezwie uczestnika do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, w przypadku nieuzupełnienia braków przez Uczestnika, reklamacja pozostawiona zostanie bez rozpoznania.

e)  Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
13. Ochrona danych osobowych:
a. Każdy Uczestnik zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem,
b. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
c. Spełnienie warunków opisanych w pkt. 5 niniejszego Regulaminu poczytuje się, jako jego akceptację i tym samym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t.) przez Fundację „Maraton Warszawski”, ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, KRS: 0000152754, NIP: 9521913280, REGON: 015438288 dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądanie ich poprawiania.
d. Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z jego organizacją i przeprowadzeniem.
e. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t.).
14. Postanowienia końcowe:
a) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o których poinformuje Uczestników za pośrednictwem postu na portalu facebook.com/MaratonWarszawski, jak i stronie internetowej maratonwarszawski.com/odlotowybieg.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.

c) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w razie zaistnienia niezależnych od niego okoliczności powodujących niemożność jego przeprowadzenia. Okolicznościami, o których mowa powyżej są to m.in.: siła wyższa, wycofanie się sponsora, zmiana przepisów prawnych regulujących niniejszy Konkurs. W przypadku odwołania Konkursu Organizator zobowiązuje się do poinformowania o jego odwołaniu w sposób i w  formie, w  jakim został on ogłoszony.

d) Wszelkie pytania należy kierować na adres info@maratonwarszawski.com