24 września 2023 / September 24th, 2023

Regulamin loterii promocyjnej

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„NIE ZATRZYMUJ SIĘ W POŁOWIE DROGI! BIEGNIJ PO FIATA TIPO”
(dalej: „Regulamin”)

1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ

 1.  Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „NIE ZATRZYMUJ SIĘ W POŁOWIE DROGI! BIEGNIJ PO FIATA TIPO” (dalej: „Loteria”).
 2.  Niniejsza Loteria jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 r., poz. 471 z późn. zm.) i prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy.
 3.  Osoby przystępujące do udziału w Loterii powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.
 4. Loteria polega na tym, że uczestnik Loterii nieodpłatnie bierze udział w Loterii, w której oferowana jest wygrana rzeczowa według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. NAZWA PODMIOTU ORGANIZUJĄCEGO LOTERIĘ

  Organizatorem loterii jest Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego         Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem       KRS: 0000152754, NIP: 9521913280, REGON: 015438288, (dalej: „Organizator”).

3. NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO ZEZWOLENIE

  Niniejsza Loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

4. WEWNĘTRZNA KOMISJA NADZORU

  Nad prawidłowością urządzania Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru („Komisja”), powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów ważne przez czas trwania Loterii. Komisja sporządza z losowania protokół, z którym na żądanie uczestnika będzie można zapoznać się w siedzibie Organizatora.

5. CZAS TRWANIA LOTERII

  Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 5 czerwca 2017 roku do 31 października 2017 roku, termin ten obejmuje zgłoszenie się do Loterii, losowanie nagród, wydanie nagród a także termin składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, przy czym dniem zakończenia Loterii jest dzień przewidziany jako ostatni dzień postępowania reklamacyjnego.

6. ZASIĘG LOTERII

  Loteria organizowana jest w Warszawie. Losowanie nagrody odbywa się po zakończeniu 39. Maratonu Warszawskiego (dalej: „Maraton”), w Miasteczku Maratonu w dniu 24 września 2017 roku z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w punkcie 12 podpunkt 8.

7. UCZESTNICY LOTERII

  W Loterii mogą brać udział tylko osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, które:
  1. zgłoszą swój udział w 12. Półmaratonie Warszawskim („Półmaraton”) i odbiorą pakiet startowy;
  2. regulaminowo ukończą Półmaraton i znajdą się w oficjalnych wynikach;
  3. zgłoszą swój udział w Maratonie;
  4. zgłoszą swój udział w Loterii;
  5. zaakceptowały Regulamin i zasady w nim określone; z wyjątkiem pracowników Organizatora – Fundacji „Maraton Warszawski”, pracowników FCA Poland S.A. oraz Starcom Sp. z o.o., jak również członków rodzin pracowników ww. podmiotów (tj. zstępny, wstępny, rodzeństwo, małżonek).

8. NAGRODA W LOTERII

 1. Nagrodą w Loterii jest samochód osobowy marki FIAT model TIPO HATCHBACK 1,4 T-JET 16V 95KM. Wartość nagrody wynosi 52.100 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto złotych brutto).
 2. Laureatowi Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 3. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.

9. DOWODY UDZIAŁU W LOTERII

 1. Dowodem udziału w Loterii jest zgłoszenie udziału w Loterii dokonywane przez formularz zgłoszeniowy na stronie 39. Maratonu Warszawskiego https://maratonwarszawski.com/. Zgłoszenie udziału w Loterii możliwe jest po zgłoszeniu do udziału i nadaniu numeru startowego w Maratonie. Organizator ma prawo do zweryfikowania poprawności danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do odrzucenia zgłoszenia, o czym poinformuje uczestnika loterii na wskazany w formularzu adres e-mail w ciągu 72 godzin od zarejestrowania zgłoszenia. Zgłoszenia udziału w Loterii można dokonać od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 15 września 2017 roku.
 2. Zgłoszenie zawiera bezwzględnie wymagane dane uczestnika tj.:
 3. a. imię,
  b. nazwisko,
  c. adres e-mail,
  d. datę urodzenia,
  e. pełny adres zamieszkania z kodem pocztowym,
  f. numer telefonu kontaktowego,
  g. numer startowy z Półmaratonu znajdujący się w oficjalnych wynikach,
  h. aktualny numer startowy 39. Maratonu Warszawskiego (w przypadku zmiany numeru startowego w systemie zgłoszeń na bieg, zmiana ta zostanie odnotowana automatycznie),
  i. wyrażenie zgody uczestnika Loterii na udział w Loterii i złożenia oświadczeń o następującej treści:
  i. „Zapoznałem się z regulaminem Loterii i akceptuję jego postanowienia.”
  ii. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) przez Fundację „Maraton Warszawski”, ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, KRS: 0000152754, NIP: 9521913280, REGON: 015438288 dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii.”
  iii. „Oświadczam, iż powstrzymam się od sprzedaży nagrody w okresie 6 miesięcy od dnia jej wydania oraz nie usunę w tym czasie z nagrody naklejki informującej o tym, iż przedmiotowe nagrody stanowią wygraną w Loterii.”
  iv. „Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądanie ich poprawiania.”

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych obligatoryjnych wskazanych w pkt. 2 uniemożliwia wzięcie udziału w Loterii.
 5. W zgłoszeniu dobrowolnie można złożyć oświadczenie o następującej treści:
 6. i. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t. ) przez FCA Poland S.A. dla celów prowadzenia marketingu produktów i usług przez FCA Poland S.A. Moje dane udostępniam dobrowolnie oraz wiem że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądanie ich poprawienia.”
  ii. „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od FCA Poland S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym używając automatycznych systemów wywołujących) na podany
  numer telefonu oraz adres email. Moje dane udostępniam dobrowolnie oraz wiem że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądanie ich poprawienia.”
  iii. „Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie, przekształcanie i rozpowszechnianie przez Organizatora, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 666) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. , poz. 380 z późn. zm.) w celu rozpowszechniania informacji o odbytym biegu maratońskim oraz zorganizowanej Loterii, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, w tym telewizji, prasy, Internetu.”
  Powyższe zgody nie są warunkiem udziału w loterii.

 7. Zgłoszenia udziału w Loterii są weryfikowane przez Organizatora.

 

10. OSZACOWANY CZAS

  Na podstawie czasu netto (liczonego od przekroczenia linii startu) ukończenia Półmaratonu Organizator oblicza prognozowany czas netto przebiegnięcia Maratonu, który będzie obliczony zgodnie z formułą: Oszacowany czas przebiegnięcia Maratonu = Czas z Półmaratonu x 2,09 („Oszacowany czas”). O Oszacowanym czasie Organizator informuje uczestnika Loterii na adres e-mail podany w zgłoszeniu do Maratonu.

11. WARUNKI

  Laureatami Loterii mogą zostać osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:
  1. spełniają warunki do bycia uczestnikiem Loterii wskazane w pkt. 7 Regulaminu, w tym. m.in.:
  2. a. zgłoszą swój udział w Półmaratonie i odbiorą pakiet startowy;
   b. regulaminowo ukończą Półmaraton i znajdą się w oficjalnych wynikach;
   c. zgłoszą swój udział w Maratonie;
   d. zgłoszą swój udział w Loterii;

  3. regulaminowo ukończą Maraton oraz zostaną zarejestrowane przez system rejestrujący, jako osoby przekraczające linię mety w czasie nie dłuższym niż Oszacowany czas.

 

12. LOSOWANIE NAGRODY W LOTERII

 1. Losowanie odbywa się spośród wszystkich osób, które prawidłowo zgłosiły udział w Loterii do dnia 15 września 2017 roku.
 2. Losowanie jest prowadzone w obecności Komisji.
 3. Komisja przygotowuje w dniu Maratonu urnę, w której umieszcza losy z numerami startowymi wszystkich uczestników Loterii, którzy zgłosili swój udział w Loterii („Losy”). Urna zostanie finalnie zamknięta przez Komisję w dniu 24 września 2017 roku o godz. 8:00.
 4. Losowanie samochodu osobowego, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu jest prowadzone przez Komisję i odbywa się w dniu 24 września 2017 r. około godziny 16.00 (dalej: „Dzień Losowania”), przy udziale publiczności i zawodników, na scenie znajdującej się na terenie Miasteczka Maratonu. Losowanie polega na ręcznym wyciągnięciu Losu z urny (na chybił-trafił).
 5. Po wylosowaniu Losu Komisja dokonuje jego weryfikacji, jak również sprawdza, czy warunki określone w punkcie 11 niniejszego Regulaminu zostały spełnione. Uczestnik, którego prawidłowy Los został wylosowany oraz który spełnił wszystkie przesłanki wskazane w niniejszym Regulaminie zostaje laureatem nagrody.
 6. W przypadku weryfikacji i stwierdzenia przez Komisję, że przesłanki nie zostały spełnione, Komisja odrzuca los i powtarza losowanie, aż do wylosowania Losu uczestnika Loterii spełniającego przesłanki.
 7. Komisja, po wylosowaniu laureata spełniającego przesłanki do przyznania nagrody przeprowadzi losowanie uzupełniające, które wyłoni 3 laureatów rezerwowych, wpisanych na listę rezerwową według kolejności ich wylosowania. Do listy laureatów rezerwowych wpisani będą uczestnicy Loterii spełniający przesłanki wskazane w niniejszym Regulaminie. Jeżeli w wyniku weryfikacji ujawnione zostanie niespełnienie choćby jednej z przesłanek, Komisja wyznaczy kolejnego laureata z listy laureatów rezerwowych
 8. Jeżeli w wyniku działania siły wyższej, losowanie nagród nie może zostać przeprowadzone w Dniu Losowania, Komisja przeprowadzi losowanie w innym terminie w siedzibie Organizatora, nie później jednak niż 2 dni od Dnia Losowania. Organizator poinformuje o losowaniu 12 godzin przed jego przeprowadzeniem. Losowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie z uwzględnieniem przesunięcia daty przeprowadzenia losowania.

13. OGŁASZANIE WYNIKÓW

 1. Laureat Loterii zostanie poinformowany o wynikach losowania bezpośrednio po wylosowaniu danego losu i weryfikacji spełnienia przesłanek, poprzez ustne ogłoszenie za pomocą systemu wzmacniającego dźwięk przez spikera prowadzącego imprezę, który wyczyta imię i nazwisko oraz numer startowy laureata,
 2. Organizator Loterii informuje ponadto laureata o wygranej poprzez wysłanie mu bez opłaty wiadomości SMS z informacją o wygranej w dniu 24 września 2017 roku oraz dodatkowo będzie próbował skontaktować się z laureatem nagrody telefonicznie sześciokrotnie w dwóch różnych
  dniach tj. w dniu 24 września 2017 roku oraz w dniu 25 września 2017 r., w różnych porach dnia, czekając każdorazowo co najmniej pięć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej albo informacji, że abonent jest poza zasięgiem albo że telefon jest wyłączony, próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i uważa się jako skuteczną próbę kontaktu. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona jednokrotnego powtórzenia.
 3. Warunkiem wydania nagrody laureatowi jest nawiązanie kontaktu telefonicznego z laureatem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu najpóźniej w terminie do dnia 25 września 2017 roku do godz. 19:00 i ustalenie z laureatem sposobu i terminu wydania nagrody.
 4. W przypadku braku nawiązania kontaktu z laureatem nagrody w terminie, o którym mowa w podpunkcie powyżej, uprawnienia do danej nagrody przechodzą na laureata rezerwowego z listy rezerwowej sporządzonej zgodnie z pkt 12. ppkt 7). Warunkiem wydania nagrody laureatowi rezerwowemu jest nawiązanie kontaktu według zasad opisanych wyżej w ciągu 48 godzin od upłynięcia terminu do nawiązania kontaktu z pierwotnym laureatem. Zasady te stosuje się odpowiednio do kolejnych laureatów rezerwowych na kolejnych miejscach listy rezerwowej.
 5. Laureat może w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania informacji o wygranej złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody. W takim przypadku Organizator podejmie próbę nawiązania kontaktu z laureatem z listy rezerwowej.
 6. W przypadku, kiedy wszyscy laureaci (laureat i laureaci z listy rezerwowej) zrezygnują z nagrody lub nie spełnią warunków do jej przyznania nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
 7. Imię zwycięzcy Loterii oraz jego numer startowy zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://maratonwarszawski.com/ bezpośrednio po uzyskaniu przez Organizatora potwierdzenia, że zwycięzca Loterii nie zrezygnuje z odbioru nagrody.

14. MIEJSCE I SPOSÓB WYDANIA NAGRODY

 1. Nagroda jest symbolicznie wręczana w dniu 24 września 2017 roku w Miasteczku Maratonu, najpóźniej do godziny 16:30, zaś jej wydanie nastąpi we wskazanym Laureatowi miejscu w Warszawie, w terminie uzgodnionym z laureatem, jednak nie później niż w dniu 9 października 2017 roku.
 2. Jeżeli nie uda się skontaktować z laureatem przed momentem symbolicznego wręczenia nagrody, nagroda zostanie symbolicznie wręczona na ręce Organizatora.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. przed wydaniem nagrody laureat Loterii zobowiązany jest do wpłaty na konto organizatora kwoty równej kwocie podatku dochodowego od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody. Zapłata powinna nastąpić na rachunek bankowy o numerze 42 2490 0005 0000 4530 7595 9541.
 4. Warunkiem wydania nagród w Loterii jest okazanie dowodu tożsamości celem potwierdzenia danych laureata znajdujących się w zgłoszeniu do Loterii, okazanie dowodu opłacenia kwoty równej kwocie podatku dochodowego na właściwe konto wskazane przez Organizatora oraz wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody.
 5. W przypadku niewydania nagrody, pozostaje ona własnością Organizatora.

15. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, najpóźniej do dnia 10 października 2017 roku. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje złożone w formie pisemnej, wysłane listem poleconym na adres Organizatora, tj. ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, z dopiskiem REKLAMACJA DOTYCZĄCA LOTERII „NIE ZATRZYMUJ SIĘ W POŁOWIE DROGI! BIEGNIJ PO FIATA TIPO” (o zachowaniu terminu na wniesienie reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację, takie jak: imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie zawiadomienia o jej wyniku listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez Uczestnika, nastąpi nie później niż 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

16. TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ

 1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na czas od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Moc wiążącą mają tylko i wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie tylko po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Wprowadzane zmiany nie mogą dotyczyć warunków przyznania nagrody oraz przedmiotu nagrody. Uczestnicy zostaną poinformowani o wprowadzanych
  zmianach w drodze przesłania wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
 2. Regulamin Loterii dostępny jest przez czas trwania Loterii w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://maratonwarszawski.com/. Dodatkowo regulamin jest dostępny w biurze Zawodów w dniach 22-23 września 2017 roku, odpowiednio w godzinach 12:00-20:00 i 10:00 – 20:00 w miejscu odbierania pakietów startowych.
 3. Dane Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Loterii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).