29 września 2024 / September 29th, 2024

Bieg 11 Listopada – regulamin

Regulamin Biegu 11 Listopada

 1. Organizator
  1. Organizatorem Biegu 11 Listopada jest Fundacja „Maraton Warszawski”;
   Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  2. Kontakt dla uczestników: (+48) 503-860-516 oraz (+48 22) 749-13-33 (uwaga, numer ten nie działa w dniu 11.11.20121 r.), mail: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie.
  2. Start biegu na dystansie 10 km nastąpi o godzinie 9:00 w dwóch turach, o godzinach 9:00 i 10:30*. Start biegu na dystansie 5 km nastąpi o godzinie 10:30 12:00*. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 5 minutach od strzału startera dla danego dystansu danej tury*. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu poszczególnych dystansów.
  3. Bieg zostanie zorganizowany na dwóch dystansach: 5 km oraz 10 km.
  4. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej https://maratonwarszawski.com/bieg11listopada/. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie https://maratonwarszawski.com/bieg11listopada/. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
  5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
 3. Limit czasu
  1. Uczestników biegu na dystansie 5 km obowiązuje limit czasu wynoszący 45 minut, liczony od strzału startera. Uczestników biegu na dystansie 10 km obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę 15 minut, liczony od strzału startera.
  2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
  3. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 4. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w biegu na dystansie 5 km mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 11 listopada 2021 r. ukończą 15 lat (urodzone przed 11.11.2006 r.).
  2. Prawo startu w biegu na dystansie 10 km mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 11 listopada 2021 r. ukończą 18 lat (urodzone przed 11.11.2003 r.).
  3. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji można dokonać osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Weryfikacji należy dokonać najpóźniej na 15 minut przed startem danego biegu.
   Adres Biura Zawodów: Park Skaryszewski Park Kępa Potocka*
   Godziny pracy Biura Zawodów:
   11 listopada 2021 (czwartek) – 08:00 – 10:30 12:00*
  4. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest dostępny na stronie https://maratonwarszawski.com/wp-content/uploads/2021/11/Oświadczenie-Rodzica.pdf. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
  5. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu i agrafki.
  6. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
  7. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
  8. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, World Athletics oraz niniejszy regulamin.
  9. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
  10. Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach inwalidzkich (z napędem bezpośrednim, z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push).*
 5. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: https://maratonwarszawski.com/bieg11listopada/ i https://rejestracja.maratonwarszawski.com/
  2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w Biegu.
  3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 09.11.2021 r.
  4. Limit uczestników Biegu 11 Listopada wynosi 500 osób na każdym z dystansów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie V. 4.
 6. Opłaty
  1. Każdy uczestnik Biegu 11 Listopada ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego), wynoszącej 50 zł. Wskazana stawka dotyczy startu na jednym dystansie, wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.
   Osoby, które dokonały opłaty startowej po 4 listopada 2021 r. i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.
  2. Opłaty startowej należy dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
   Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
  3. Dowodem wpłynięcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie https://maratonwarszawski.com/bieg11listopada/. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem telefonicznie: (+48) 737-444-810 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com.
  4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
  5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu (na inną osobę lub inną imprezę).
  6. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
   Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
   Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
  7. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).
 7. Depozyty
  1. Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 8. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas Biegu 11 Listopada prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacja generalna
   2. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
  3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera.
  4. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie https://maratonwarszawski.com/bieg11listopada/ bezpośrednio po biegu.
  5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 13 listopada 2021 r. do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 25 listopada 2021 r.
  6. Dyplom (certyfikat) ukończenia Biegu 11 Listopada do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony https://maratonwarszawski.com/bieg11listopada/ najpóźniej po upływie 14 dni od imprezy.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
  8. W przypadku rozegrania więcej niż jednej tury biegu na danym dystansie, wyniki końcowe powstaną przez złączenie wyników wszystkich tur danego dystansu.*
 9. Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg 11 Listopada otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
  2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 10. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie X. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Przebywanie na trasie Biegu 11 Listopada bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy Organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
  2. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  3. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
  4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatora.
  5. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na nieograniczone terytorialnie wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom Biegu 11 Listopada w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  8. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
  9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi Biegu 11 Listopada. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 12. Szczególne regulacje związane z obowiązującym stanem epidemii (SARS-CoV-2)
  1. Organizatorowi przysługuje prawo do:
   1. zmiany daty biegu
   2. zmiany godziny biegu
   3. wprowadzenia podziału biegu na tury i/lub fale startowe
   4. zmiany trasy biegu (w tym rozegrania biegu na pętli)
   5. wprowadzenia limitu uczestników
   6. wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu na teren miasteczka biegowego, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa na terenie miasteczka biegowego, itp.)

   oraz podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze.

  2. O wprowadzonych zmianach (w tym zmianach regulaminu), Organizator będzie informował na bieżąco na stronie internetowej https://maratonwarszawski.com/bieg11listopada/. O kluczowych zmianach dotyczących ew. możliwości udziału w biegu, Organizator poinformuje poszczególnych uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.
  3. W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników biegu poniżej liczby już zgłoszonych osób, Organizator ogłosi zasady przydzielania miejsc w biegu. Przy ustalaniu zasad, Organizator może kierować się takimi przesłankami jak: potwierdzenie chęci uczestnictwa (w określonym terminie) oraz kolejność zgłoszeń. Organizator może również zdecydować o przeprowadzeniu losowania.
  4. W przypadku zmiany terminu biegu (pkt. XIII. 1. i.) lub ograniczenia liczby uczestników skutkującym brakiem możliwości udziału w biegu (pkt. XIII. 3.), uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona. Za zmianę terminu nie uważa się rozegranie biegu w kilku turach – o ile część z nich zostanie przeprowadzona w pierwotnie planowanym dniu. Inne zmiany organizacyjne nie są podstawą do ubiegania się o zwrot opłaty startowej.

   

  * zmiana z dnia 2021/10/25

   

  Załącznik nr 1 do
  Regulaminu Biegu 11 Listopada

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

   

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com

   

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
   • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
  2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
   • Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
   • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
   • dostarczania usług płatniczych
   • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com
   • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
   • kontaktu z Tobą
   • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
  3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
   • w celach podatkowych i rachunkowych
  4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:
   • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
   • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
   • kontaktu z Tobą
   • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
  5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
   • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

   

  Czy musisz podawać dane osobowe?

  Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.

  Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

   

  Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

  Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

  Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

  Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

   

  Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

  Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

  Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w ty będą publikowane na stronie internetowej biegu.

   

  Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

  Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

  Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

   

  Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

  Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.