24 września 2023 / September 24th, 2023

FMW dla przyszłości regulamin

“FMW dla Przyszłości” -regulamin

Fundacja „Maraton Warszawski” ogłasza ogólnopolski konkurs na projekty promujące i wspierające rozwój biegania wśród dzieci i młodzieży. W ramach konkursu najlepsze, wyłonione w dwóch etapach projekty, otrzymają bezzwrotny grant w maksymalnej wysokości do 10 000 zł każdy.

 1. ORGANIZATOR

  1. Organizatorem projektu grantowego “FMW dla przyszłości” jest Fundacja „Maraton Warszawski”. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.

 2. IDEA PROJEKTU

  Wdrożenie w życie działań promujących i wspierających rozwój biegania wśród dzieci i młodzieży.
 3. KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ

  1. W konkursie mogą brać udział szkoły mistrzostwa sportowego posiadające klasy o profilu biegowym, uczniowskie kluby sportowe ze specjalizacją biegową, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty non-profit (w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) prowadzące projekty mające na celu wspieranie najbardziej utalentowanej biegowo młodzieży.

 4. ZASADY – jak aplikować
 1. Aplikujący podmiot może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
 2. Projekt zgłoszony do konkursu musi zawierać dokładny i udokumentowany opis dotychczasowej działalności podmiotu wnioskującego oraz opis projektu, który ma otrzymać dofinansowanie. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu.
 3. Dofinansowanie objęte konkursem może zostać przeznaczone na organizację wydarzenia, zakup sprzętu, zakup usług wspierających cel opisany w p. 3 p. 1.
 4. Dofinansowanie objęte konkursem nie może przekraczać 75% wartości całego realizowanego zadania.
 5. Nadesłane wnioski zostaną poddane ocenie jury, które wybierze najlepsze w jego ocenie projekty i zaproponuje wnioskodawcom kwoty udzielonych grantów. Zaproponowane kwoty mogą być niższe niż wnioskowane.
 6. Przyznana przez organizatora kwota zostanie przelana na konto bankowe wnioskodawcy w dwóch transzach – 50% kwoty wsparcia w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy, pozostałe 50% po udokumentowanym wykorzystaniu środków przesłanych w pierwszej transzy.
 7. Projekt otrzymujący dofinansowanie musi zostać zakończony do dnia 31 sierpnia 2017, a rozliczony do 31 października 2017.
 8. Łączna pula dostępnych w konkursie środków wynosi 60 tys. zł. Środki te pochodzą z 10% zbiórek wygenerowanych przez uczestników akcji Biegam Dobrze do dnia 30 kwietnia 2016.
 9. Organizator akcji zastrzega sobie prawo nieprzyznania całości kwoty, o której mowa w p. 8. W takim przypadku niewykorzystane środki zasilą budżet „FMW dla Przyszłości” w roku 2017.
 10. Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń w pierwszym etapie Jury wybierze maksymalnie 3 projekty, którym przyzna granty, oraz wytypuje projekty do drugiego etapu (liczba projektów wybranych do drugiego etapu nie jest określona). W drugim etapie decyzja o rozdysponowaniu pozostałych środków (pula 60 tys pomniejszona o kwotę przyznaną przez Jury projektom w pierwszym etapie) będzie należała do internautów.
 11. W drugim etapie granty otrzymają projekty wybrane przez internautów.
  1.Przebieg głosowania:
  – głosowanie będzie na stronie www.maratonwarszawski.com
  – głosować będzie można raz dziennie podając adres mailowy
  dokładny termin, link do podstrony głosowania oraz zasady głosowania określimy przed końcem pierwszego etapu konkursu tj. do 14 października

  2.Dyspozycja środków pomiędzy zwycięzców w głosowaniu internetowym:
  – nagradzamy projekty, które otrzymają największą liczbę głosów do wyczerpania puli (pula 60 tys pomniejszona o przyznaną przez Jury kwotę projektom w pierwszym etapie) np.:
  – jeśli pierwszych 6 zwycięskich projektów, będzie w sumie na kwotę 38 tys zł, a siódmy z kolei podmiot będzie będzie wnioskował  o 5 tys zł nie otrzyma grantu w wysokości 2 tys zł. Niewykorzystana kwota – (w tym przykładzie 2 tys zł), trafi do puli projektu w 2017 roku.5. KRYTERIA OCENY

  1. poprawnie wypełniony, złożony w terminie wniosek
  2. zasięg projektu i skala oddziaływania
  3. zasadność realizacji projektu
  4. zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania
  6. odpowiedź na potrzebę
  7. zgodność projektu z regulaminem (terminy, sposób finansowania)

  6. ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY WOBEC FMW

  – sprawozdanie dostarczone w formie prezentacji, zawierającej: fotorelację, osiągnięte rezultaty- do 14 dni po zakończeniu projektu
  – sprawozdanie z wydatkowanych środków do 31 października 2017
  – informacja w formie (tabliczki, naklejki) o współfinansowaniu zakupu na sprzęcie
  – informacja w materiałach drukowanych, promocyjnych, internetowych
  – przesłanie materiałów o realizowanym zadaniu na bieżąco (w celu promocji wydarzenia kanałami FMW)

7. TERMINARZ KONKURSU

 1. 22 czerwca 2016 Ogłoszenie konkursu
 2. 30 września, godz. 16:00  – termin wysyłania wniosków – wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres info@maratonwarszawski.com w tytule wpisując “FMW dla przyszłości – zgłoszenie”
 3. do 14 października – rozstrzygnięcie I etapu konkursu: ogłoszenie listy podmiotów, które otrzymały granty decyzją Jury, oraz tych, które przeszły do drugiego etapu (na stronie www.maratonwarszawski.com)
 4. do 24 października przeprowadzenie głosowania internautów i ogłoszenie wyników.

      8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ogłaszane przez Fundację Maraton Warszawski werdykty są niepodważalne i ostateczne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu po pierwszym etapie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego zakończenia bez przyznania grantów.*
 4. Wszelkie pytania należy kierować na adres info@maratonwarszawski.com lub pod numerem telefonu: . +48 737-444-810.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i jest niepodważalna.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

* zmiana z dnia 12/10/2016