24 września 2023 / September 24th, 2023

Fiat Tipo PZU 41. PZU Maraton Warszawski-regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU FIAT TIPO PZU 41. PZU MARATON WARSZAWSKI („REGULAMIN”)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „FIAT 14. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI” („Konkurs„).

 

 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

 

 1. Organizatorem Konkursu na zlecenie FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku Białej (adres: ul. Grażyńskiego 141, 23, 43-300 Bielsko-Biała; KRS: 0000019628) („FCA” lub „Fiat”) jest Fundacją „Maraton Warszawski”, z siedzibą w Warszawie (05-077) ul. Brylantowa 15, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem: KRS 0000152754, NIP: 952-191-32-80, REGON 015438288. („Organizator„). Czynności związane z obsługa techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

 

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest FCA Poland S.A.

 

 1. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu. Facebook nie jest sponsorem, ani nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora lub Fundatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony na fanpage‘u Maraton Warszawski w serwisie społecznościowym Facebook (facebook.com/MaratonWarszawski/).

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
  1. posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. spełni wszystkie pozostałe warunki Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. II.4poniżej,
  3. dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem, tj.
   1. komputer lub urządzenie mobilne wyposażone w przeglądarkę internetową z obsługą technologii Java Script oraz Cookies,
   2. połączenie z siecią internetową,
   3. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
   4. konto na portalu Facebook.com.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 16.09.2019 roku godzina 17:00 a zakończenie w dniu 22.09.2019 roku godzina 23:59. Konkurs rozpocznie się po umieszczeniu na

fanpage’u www.facebook.com/MaratonWarszawski/ komunikatu (wpis konkursowy) o rozpoczęciu Konkursu przez Organizatora. Wyłonienie Zwycięzców Nagród i publikacja wyników Konkursu nastąpi w terminie 5 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 

 • ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) należy napisać (opcjonalnie dodając zdjęcie/film) wypowiedź na temat „Opisać, co Cię zmotywowało do regularnego biegania i jak pokonałeś początkowe trudności.“ – w komentarzu pod wpisem konkursowym, który pojawi się na stronie facebook.com/MaratonWarszawski/. Zgłoszenia są przyjmowane od 16.09.2019 r. godzina 17:00 do 22.09.2019 r. godzina 23:59.

 

 1. Jeden Uczestnik może przesłać nie więcej niż 3 (trzy) zgłoszenia konkursowe. W wypadku, gdy Uczestnik prześle więcej niż 3 (trzy) zgłoszenia, Organizator nie dopuści do Konkursu takiego dodatkowego zgłoszenia jako niezgodnego z Regulaminem.

 

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że praca konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:
  1. praca konkursowa oraz opis jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
  2. zgłoszenie nie zawiera wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;
  3. zgłoszenie nie zawiera treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki Fiat (nazwa lub logo innej marki lub produktu innej marki nie mogą być widoczne na zdjęciu ani użyte w opisie); oraz
  4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku, gdy tekst, zdjęcie lub film zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnikowi przysługują autorskie prawa majątkowe do takiego utworu.

 

 1. Uczestnik zgłaszający swój udział w Konkursie, w przypadku wygranej, udziela Organizatorowi zgody na prezentowanie pracy konkursowej na profilach marki Fiat oraz Organizatora w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych publikowanych w serwisach Facebook i Instagram.

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, jak i jego ewentualnymi zmianami, które mogą być wprowadzone w trakcie trwania Konkursu. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. III.1 powyżej oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie i jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem przez Uczestnika będącego autorem pracy konkursowej następujących danych osobowych Uczestnika:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. adres korespondencyjny,
  4. numer telefonu kontaktowego.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa. (adres korespondencyjny: ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa (dalej powoływana jako „Administrator”).

 

 1. Dane osobowe Uczestnika podane w celach związanych z niniejszym Konkursem, w tym w celu wydania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji, przetwarzane są zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jego integralną część.

 

 1. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie udziela Organizatorowi i FCA bezterminowej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie prac konkursowych w celu ich publikacji na profilach społecznościowych: Facebook oraz Instagram, a także w materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego pracy konkursowej.

 

 1. W przypadku, jeżeli praca lub opis zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w razie przyznania nagrody Uczestnik na Organizatora i Fiata, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką (w tym m.in. fotokopiowanie i mikrokopiowanie), jak również na płytach i innych nośnikach dźwięku i obrazu;
  2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, w tym na płytach i innych nośnikach danych;
  3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
  4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych — elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

 

 1. Celem potwierdzenia powyższych zgód i upoważnień Uczestnik, zobowiązuje się do na życzenie Organizatora Konkursu do podpisania odpowiedniego oświadczenia na piśmie.

 

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym jego etapie, w przypadku naruszenia postanowień ust. III.3 powyżej. Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektronicznym o jego wykluczeniu z Konkursu.

 

 1. PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w Regulaminie bierze udział w Konkursie.

 

 1. Po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę uzyskać nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 

 1. Komisja nagrodzi autora 1 (jednego) najciekawszego zgłoszenia (przez cały okres trwania konkursu przyznanych zostanie łącznie 1 (jedna) nagroda.

 

 1. Nagrodą dla autora 1 (jednej) najlepszej pracy konkursowej jest użyczenie samochodu Fiat TIPO z pełnym bakiem na jeden weekend.

 

 1. Szacunkowa wartość nagrody wynosi 600 złotych brutto.

 

 1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, zamiany na inny produkt ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie powstały z jego winy.

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora („Komisja Konkursowa”).

 

 1. Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 (jednej) najlepszej pracy konkursowej, biorąc pod uwagę:
  1. poprawność zgłoszenia konkursowego;
  2. spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie;
  3. kreatywność i oryginalność.

 

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w ust. IX Regulaminu.

 

 • SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

 

 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, zwycięskie prace konkursowe oraz imiona i nazwisko laureatów zostaną opublikowane na stronie facebook.com/MaratonWarszawski/,w terminie do 27.09.2019 r. do godziny 23:59.

 

 1. Zwycięzca zostanie poinformowany(a) o wygranej przez Organizatora poprzez zamieszczenie wyników na wyżej wskazanej stronie, pod postem konkursowym w formie komentarza.

 

 1. Zwycięzca, po otrzymaniu informacji o wygraniu nagrody, zobowiązany jest w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty powiadomienia go o wygranej w sposób, o którym mowa w ust. VII. 2 powyżej:
  1. przesłać swoje dane kontaktowe wiadomością prywatną na oficjalne konto Organizatora w serwisie facebook.comz którego otrzyma informację o przyznaniu nagrody;
  2. uzgodnić z Organizatorem termin odbioru nagrody; oraz
  3. przy odbiorze nagrody dostarczyć Oświadczenie dotyczące przeniesienia praw autorskich.

 

 1. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku:
  1. niemożliwości nawiązania połączenia telefonicznego lub kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej ze zwycięzcą podejmowanego w celu, o którym mowa w ust. VII.3 powyżej;
  2. nieotrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w ust. VII.3 powyżej lub przesłania go z naruszeniem terminu wyznaczonego przez Organizatora;
  3. niewyrażenia w formularzu Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przeniesienia praw autorskich do pracy konkursowej.

 

 1. W każdym z przypadków wskazanych w ust. VII.4 powyżej, Organizator powiadomi Uczestnika drogą mailową/pocztową o fakcie utraty prawa do nagrody.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie laureata.

 

 

 

 

 

 • WYDANIE NAGRÓD

 

 1. Laureat główny otrzyma od Fiata zaproszenie upoważniające do bezpłatnego jednorazowego użyczenia samochodu Fiat Tipo na okres nie dłuższy niż od piątku (popołudnie) do poniedziałku (do godz.: 12.00).

 

 1. Samochód zostanie użyczony wyłącznie osobie, której dane zgodne są z danymi wskazanymi w zgłoszeniu konkursowym. Zwycięzca Konkursu nie może przekazać nagrody innej osobie.

 

 1. Samochód może zostać odebrany oraz zwrócony wyłącznie u dealera marki Fiat – – CARSERWIS sp. z o. o. (adres: ulica Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa). Brak jest możliwości dostarczenia samochodu w inne miejsce.

 

 1. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez zwycięzcę Konkursu w związku z dojazdem zwycięzcy Konkursu do lub od Dealera.

 

 1. Użyczenie samochodu nastąpi w terminie od 1 Października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przy czym termin użyczenia samochodu będzie uzgodniony pomiędzy Organizatorem oraz laureatem Konkursu.

 

 1. W wypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu, zaproszenie upoważniające do bezpłatnego jednorazowego użyczenia samochodu Fiat TIPO nie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2019 roku, zaproszenie traci ważność, a Organizator nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu.

 

 1. Organizator nie gwarantuje możliwości udostępnienia samochodu laureatowi Konkursu w wybranym przez niego terminie. W takiej sytuacji Organizator może zaproponować laureatowi Konkursu inny dostępny termin.

 

 1. Użyczany samochód objęty jest wyłącznie obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

 

 1. Koszt paliwa zatankowanego w momencie użyczenia samochodu pokrywa FCA, ewentualne dalsze zatankowanie samochodu odbywa się na koszt biorącego (zwycięzcy Konkursu).

 

 1. Warunkiem użyczenia samochodu jest:
  1. zawarcie przez zwycięzcę Konkursu umowy użyczenia z FCA;
  2. pokazanie dowodu tożsamości oraz ważnego dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu osobowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; oraz
  3. podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Dokonanie czynności, o których mowa w ust. VIII. 10 a-c powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania nagrody. Organizator ma prawo odmówić użyczenia samochodu w przypadku braku akceptacji przez zwycięzcę Konkursu warunków udostępnienia samochodu.

 

 1. Laureat Konkursu zobowiązany będzie do zachowania należytej staranności  podczas korzystania z użyczonego mu samochodu oraz nie będzie mógł wyjechać użyczonym samochodem poza granice Polski.

 

 1. Nagroda będzie przekazana wyłącznie osobie, której dane zgodne są z danymi wskazanymi w zgłoszeniu konkursowym.

 

 1. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

 

 1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Fundacja „Maraton Warszawski z siedzibą w Warszawie, z pod adresem: Grochowska8 c, 05-077 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Reklamacja KONKURS FIAT Tipo” lub drogą elektroniczną na adres e-mail info@com ze wskazaniem w tytule wiadomości „Reklamacja – FIAT TIPO 41. PZU MARATON WARSZAWSKI”. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Ponadto osoba składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie oraz doręczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 1. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 (czternastu) dni roboczych liczonych od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, w formie elektronicznej lub telefoniczne — w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY

KONKURS FIAT TIPO 14. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI

Drogi Zwycięzco,

Dziękujemy za udział w konkursie FIAT Tipo 41. PZU MARATON WARSZAWSKI

Serdecznie gratulujemy wygranej!

W celu otrzymania nagrody, prosimy o czytelne wypełnienie poniższego formularza, a następnie przesłanie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wygranej, skanem na adres: info@maratonwarszawski.com oraz odesłanie listem poleconym na adres Organizatora Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie, z biurem pod adresem: Grochowska 8c, 04-217 Warszawa (z dopiskiem KONKURS FIAT Tipo 41. PZU MARATON WARSZAWSKI ) .

Administratorem podanych poniżej danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski“ w Warszawie, z siedzibą pod adresem: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa. Dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane w celu wydania nagród oraz w celach finansowo-księgowych administratora danych. W przypadku wyrażenia zgody dane zwycięzców Konkursu w zakresie imienia i nazwiska będą zamieszczenie na stronie internetowej www.facebook.com/MaratonWarszawski/ . Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

[ ] Wyrażam zgodę Fundacji „Maraton Warszawski”, na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska.

Imię………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………….

(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)

Numer telefonu do kontaktu ……………………………………………

__________________ , _____________________________________________

(Data) (Imię, nazwisko Zwycięzcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu FIAT TIPO 41. PZU MARATON WARSZAWSKI i akceptuję jego treść.

__________________ , _____________________________________________

(Data) (Imię, nazwisko Zwycięzcy)

Niniejszym oświadczam, że:

 1. jestem autorem wszelkich treści oraz utworów – w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie FIAT TIPO 41. PZU MARATON WARSZAWSKI zwanego dalej „Konkursem„, a powstałe w związku z wykonaniem zadania konkursowego treści, utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

 

 1. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych w lit. a powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

 

 1. Niniejszym w związku z przyznaniem mi nagrody przenoszę na Fundację „Maraton Warszawski z siedzibą pod adresem: Brylantowa 15, 05-077 Warszawa oraz FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku Białej pod adresem: ul. Grażyńskiego 141, bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką (w tym m.in. fotokopiowanie i mikrokopiowanie), jak również na płytach i innych nośnikach dźwięku i obrazu;
  2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób. w tym na płytach i innych nośnikach danych;
  3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
  4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych — elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

 

 

__________________ , _____________________________________________

(Data) (Imię, nazwisko Zwycięzcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w konkursie „FIAT Tipo 41. PZU MARATON WARSZAWSKI”

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa. (adres korespondencyjny: ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa (dalej powoływana jako „Administrator”).

 

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora możesz kontaktować się z Administratorem w każdym czasie za w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Fundacja „Maraton Warszawski z siedzibą w Warszawie, z pod adresem: Grochowska8 c, 05-077 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Przetwarzanie danych – KONKURS FIAT Tipo 41. PZU MARATON WARSZAWSKI” lub drogą elektroniczną na adres e-mail info@maratonwarszawski.com ze wskazaniem w tytule wiadomości „Przetwarzanie danych – KONKURS FIAT TIPO 41. PZU MARATON WARSZAWSKI”.

 

Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym jak również później na prośbę Administratora (a w szczególności zgodnie z Regulaminem)  oraz – jeśli dotyczy – dane przedstawiciela ustawowego  będą przetwarzane:

 

 • w związku z Twoim udziałem w konkursie FIAT TIPO PZU 41. PZU MARATON WARSZAWSKI w tym w celu obsługi Twojego zgłoszenia do konkursu, wydania nagrody (zgodnie z regulaminem konkursu), rozpatrywania Twoich reklamacji oraz korespondencji z Tobą, jak również dochodzenia roszczeń lub ochrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami;
 • w celu rozliczenia wydanej nagrody, w szczególności uiszczenie należności podatkowych od wygranej, jeśli dotyczy;
 • ewentualnie w celu ochrony przed Twoimi roszczeniami.

 

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 

 • uzasadniony interes Administratora (dla przetwarzania Twoich danych w celu obsługi Twojego zgłoszenia do udziału w konkursie, dla przetwarzania Twoich danych w celu wydania nagrody i obsługi zgłoszonych przez Ciebie reklamacji, ochrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami)
 • obowiązek wynikający z przepisów prawa i nałożony na Administratora w związku z rozliczeniem wydania nagrody.

 

 1. Na potrzeby związane z organizacją konkursu „FIAT TIPO PZU 41. PZU MARATON WARSZAWSKI” Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom: dostawcom usług hostingowych (gdy Twoje dane będą przechowywane na serwerach takiego dostawcy w związku z obsługą promocji), dostawcom oprogramowania komputerowego i dostawcom usługi wsparcia technicznego dla tego oprogramowania (do obsługi konkursu).

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

 

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora:
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu dalszej obsługi udziału w Konkursie przy czym Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu, gdy po jego stronie wystąpi ważna podstawa dla dalszego przetwarzania, która przewyższa interesy podmiotu danych,
 • nie dłużej niż do chwili przedawnienia roszczeń jakie można zgłosić w ramach reklamacji oraz roszczeń, które przysługują Tobie lub Administratorowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku udziałem w Konkursie,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest obowiązek nałożony na Administratora – do chwili wygaśnięcia obowiązku, który wynika z przepisów prawa,
 • gdy przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie – do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, którą wyraziłeś na przetwarzanie Twoich danych celem prowadzenia działań marketingowych,

 

 

Ponadto Twoje dane Administrator może przechowywać w celu udowodnienia, że Administrator przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. rozliczalność).

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 

dostępu do Twoich danych w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz otrzymać kopię Twoich danych w formie dla Ciebie czytelnej

 

poprawienia Twoich danych

 

gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo gdy np. gdy zmieniłeś/zmieniłaś Twoje nazwisko, numer telefonu, adres e-mail

 

 

usunięcia Twoich danych

 

 

·         gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz Twoją zgodę na przetwarzanie danych;

 

·         zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania

Twoich danych;

 

·         Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

 

·         Twoje dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

 

do  ograniczenia przetwarzania Twoich danych

 

·         gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;

 

·         gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;

 

·         dane nie będą już potrzebne Administratorowi ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;

 

·         gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu, w którym Administrator ustali czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą Twojego sprzeciwu

 

do przenoszenia Twoich danych otrzymania ich w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi (gdy dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody)

 

 

do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora)  

jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych, w tym publikacji wyniku, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przy czym Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu, gdy po jego stronie  wystąpi ważna podstawa dla przetwarzania i podstawa ta przewyższa Twój interes lub prawa albo przetwarzanie Twoich danych  wymagane jest dla ustalenia, dochodzenia albo wykonywanie roszczeń

 

 

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla obsługi przez Administratora Twojego udziału w konkursie „FIAT TIPO PZU 41. PZU MARATON WARSZAWSKI”. W przypadku, gdybyś nie podał Twoich danych albo jeżeli zażądasz usunięcia Twoich danych, Administrator nie będzie w stanie obsługiwać Twojego udziału w konkursie, wydać Ci nagrody i rozpatrzyć Twoich reklamacji.

 

Skargę na sposób przetwarzania danych osobowy związanych z realizacja konkursu „FIAT TIPO PZU 41. PZU MARATON WARSZAWSKI, możesz złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Twoje dane nie są przesyłane do państw trzecich (tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora) brak takiego  przetwarzania nie będzie wywoływać skutków prawnych wobec Ciebie (w szczególności nie będzie nakładać na Ciebie obowiązków).