29 września 2024 / September 29th, 2024

Klauzula informacyjna – Wirtualne Muzeum Maratonu Warszawskiego

Warszawa, dnia 7 czerwca 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa) wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych ośrodków opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152754 („Fundacja”).

Dane kontaktowe Fundacji: e-mail: info@maratonwarszawski.com, tel: +48 737 444 810 .

Fundacja zbiera dane osobowe w celu prowadzenia Wirtualnego Muzeum Maratonu Warszawskiego oraz ich publikacji na stronie internetowej w celu promowania imprez organizowanych przez Fundację.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby odwiedzające witrynę www.maratonwarszawski.com, polmaratonwarszawski.com oraz serwisy społecznościowe prowadzone przez Fundację.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pod adres Fundacji.

Fundacja będzie przetwarzała dane osobowe do momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.

W związku z przetwarzaniem, informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych załączona fotografia nie będzie opublikowana przez Fundację.

OŚWIADCZENIE

  1. Niniejszym na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na załączonej fotografii przez jego publikację na stronie internetowej oraz za pośrednictwem portali społecznościowych.

 

  1. Oświadczam, że jestem autorem załączonej fotografii oraz, że przysługują mi pełne prawa autorskie i majątkowe. W przypadku gdy na fotografii okazane są wizerunki innych osób oświadczam, iż osoba, której wizerunek widnieje na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

 

  1. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich, mogące nastąpić w wyniku rozpowszechniania załączonej fotografii. Zobowiązuje do zaspokojenia uzasadnionych żądań osób trzecich, zwalniając Fundację od odpowiedzialności. W przypadku skierowania takich roszczeń przeciw Fundacji, zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich, których zasadność została uznana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, ostateczną decyzją organu administracyjnego lub zawartą ugodą z tytułów, o których mowa powyżej, a także do wstąpienia do sporu w miejsce Fundacji lub występowania wspólnie z Fundacją na drodze postępowania sądowego, arbitrażowego lub ugodowego i ponoszenia związanych z tym kosztów i wydatków.

 

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prowadzenia Wirtualnego Muzeum Maratonu Warszawskiego, a także w celu ich publikacji na stronie internetowej i portalach społecznościowych, do momentu odwołania zgody.