24 września 2023 / September 24th, 2023

Regulamin Pucharu Maratonu Warszawskiego 2021

Regulamin Pucharu Maratonu Warszawskiego 2021

 1. Organizator
  1. Organizatorem Pucharu Maratonu Warszawskiego 2021 jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 503-860-516 oraz (+48 22) 749-13-33, mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Puchar Maratonu Warszawskiego 2021 to cykl biegów wirtualnych przygotowujących do startu w 43. Maratonie Warszawskim.
  2. Cykl Puchar Maratonu Warszawskiego składa się z 5 biegów:
   1. 5 kilometrów – 24-25.04.2021 r.
   2. 10 kilometrów – 29-30.05.2021 r.
   3. 15 kilometrów – 26-27.06.2021 r.
   4. 20 kilometrów – 24-25.07.2021 r.
   5. 25 kilometrów – 28-29.08.2021 r.
  3. Każdy z bieg należy rozpocząć i ukończyć w wymienionych w poprzednim punkcie terminach. Uczestnik samodzielnie decyduje o dacie, czasie i lokalizacji biegu.
  4. Uczestnik, wybierając miejsce biegu, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w danej lokalizacji. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego uczestnika. Na Uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń związanych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 3. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które w dniu pierwszego startu mają ukończone 18 lat.
 4. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: maratonwarszawski.com i https://rejestracja.maratonwarszawski.com/.
  2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
  3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 29.08.2021 r.
 5. Opłaty
  1. Każdy uczestnik Pucharu Maratonu Warszawskiego 2021 ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Stawki opłaty startowej wynoszą:
   1. 69 zł – pakiet wirtualny (możliwość udziału we wszystkich biegach cyklu, dostęp do dedykowanej aplikacji, umieszczenie osiągniętych rezultatów w wynikach ukończonych biegów, udział w klasyfikacji końcowej całego cyklu, wirtualny numer startowy, wirtualny medal ukończenia Pucharu Maratonu Warszawskiego oraz dodatkowo: oficjalne plany treningowe dedykowane kilku przedziałom czasowym, wsparcie merytoryczne – cykliczne spotkania online z ekspertami i artykuły dedykowane uczestnikom akcji)
   2. 99 zł – pakiet wysyłkowy (możliwość udziału we wszystkich biegach cyklu, dostęp do dedykowanej aplikacji, umieszczenie osiągniętych rezultatów w wynikach ukończonych biegów, udział w klasyfikacji końcowej całego cyklu, wirtualny numer startowy, medal ukończenia Pucharu Maratonu Warszawskiego – wysyłany na koniec całego cyklu oraz dodatkowo: oficjalne plany treningowe dedykowane kilku przedziałom czasowym, wsparcie merytoryczne – cykliczne spotkania online z ekspertami i artykuły dedykowane uczestnikom akcji)

   Uczestnicy wybierający pakiet wysyłkowy mogą dodatkowo zamówić dedykowaną koszulkę techniczną New Balance w cenie 65 zł. Koszulka będzie wysyłana od pierwszej połowy maja w ciągu 14 dni od opłacenia startu.
   Pula koszulek technicznych New Balance jest ograniczona. Jeżeli uczestnik wybrał w formularzu zgłoszeniowym koszulkę techniczną New Balance i nie wniósł opłaty startowej w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia, a stan wolnych koszulek jest niski, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranej (nieopłaconej) koszulki ze zgłoszenia, o czym poinformuje uczestnika droga mailową.

  2. Opłaty startowej można dokonać
   1. online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
    Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
   2. tradycyjnym przelewem na konto Organizatora
    Nr konta: Alior Bank – 42 2490 0005 0000 4530 7595 9541
    Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
    Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa
    Tytuł wpłaty: Opłata startowa Puchar nr zamówienia: XXXXXX – imię, nazwisko i rok urodzenia.
  3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie maratonwarszawski.com. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: (+48) 503-860-516 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com
  4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
  5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu (na inną osobę lub inny bieg w przyszłości).
  6. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
   Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
   Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
  7. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).
 6. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas Pucharu Maratonu Warszawskiego 2021 prowadzone będą następujące klasyfikacje (osobno dla każdego z biegów):
   1. Klasyfikacja generalna
   2. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
   3. Klasyfikacje wiekowe:
    • K-20 / M-20 (rocznik 1992-2003)
    • K-30 / M-30 (rocznik 1982-1991)
    • K-40 / M-40 (rocznik 1972-1981)
    • K-50 / M-50 (rocznik 1962-1971)
    • K-60 / M-60 (rocznik 1952-1961)
    • K-70 / M-70 (rocznik 1942-1951)
    • K-80 / M-80 (rocznik 1941 i starsi)
  2. Podstawą klasyfikacji jest:
   1. skorzystanie z opcji trackingu w dedykowanej aplikacji mobilnej Maraton Warszawski
   2. lub przesłanie zrzutów ekranu z innej aplikacji mobilnej lub zegarka sportowego potwierdzających czas, dystans i trasę biegu przez stronę.
  3. W przypadku korzystania z zewnętrznej aplikacji lub zegarka sportowego, niedozwolone jest używanie autopauzy oraz zatrzymywanie czasu w trakcje rejestracji biegu. Przesłany wynik musi uwzględniać czas od startu do momentu pokonania – co najmniej – dystansu danego biegu, a ewentualne przerwy muszą być w nim uwzględnione. Przesłany wynik musi odzwierciedlać bezpośrednie wskazania aplikacji lub zegarka sportowego – w przypadku pokonania większego dystansu niż dystans danego biegu, nie jest możliwe samodzielnie obliczenie uzyskanego czasu np. na podstawie średniego tempa biegu.
  4. Termin przesyłania potwierdzeń o których mowa w punkcie VI. 2. ii. upływa dwa dni po zakończeniu danego biegu (o godzinie 23:59).
  5. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie maratonwarszawski.com bezpośrednio po każdym biegu.
  6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dwóch dni po zakończeniu danego biegu (do godziny 23:59) na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 96 godzin.
  7. Dyplom (certyfikat) ukończenia Pucharu Maratonu Warszawskiego 2021 do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony maratonwarszawski.com najpóźniej po upływie 14 dni od imprezy.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 7. Klasyfikacja końcowa cyklu
  1. Osoby które ukończą co najmniej trzy biegi z cyklu, wezmą udział w klasyfikacji końcowej Pucharu Maratonu Warszawskiego.
  2. Podstawą klasyfikacji końcowej jest suma punktów zdobytych w maksymalnie 4 najlepszych startach. Punkty są przyznawana za zajęcie miejsc 1.-30. w danej kategorii wiekowej podczas każdego z biegów cyklu:
   MIEJSCE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
   PUNKTY 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16
   MIEJSCE 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
   PUNKTY 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 8. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie VIII. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zatwierdzenia oświadczenia o znajomości regulaminu.
  2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  3. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom Pucharu Maratonu Warszawskiego 2021w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Pucharu Maratonu Warszawskiego 2021. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

Załącznik nr 1 do
Regulaminu Pucharu Maratonu Warszawskiego 2021

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.