29 września 2024 / September 29th, 2024

Regulamin konkursu „Moje bieganie 2020”

Podziel się z nami swoją opinią i wygraj publikację dotyczącą biegania.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Moje Bieganie 2020” (dalej zwanego: „Konkursem”) Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288 (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.maratonwarszawski.com

1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.5. Laureatami konkursu zostaną osoby wybrane jednorazowo do dnia 31.12.2020r. po zakończeniu dostępności ankiety.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:
2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej www.maratonwarszawski.com i www.facebook.com/MaratonWarszawski

2.2 Konkurs będzie trwał od 16 listopada do 31 grudnia 2020 r.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Konkurs będzie polegał na dokończeniu zdania: „Chcę otrzymać książkę o bieganiu, ponieważ…” zamieszczone w ankiecie „Moje Bieganie 2020” na stronie https://www.survio.com/survey/d/N4X1X4U5W6L7Y0X5X. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie pracowników Fundacji „Maraton Warszawski”.

3.2 Odpowiedź konkursowa nie może zawierać więcej niż 100 znaków wraz ze spacjami.

3.3. Laureatem konkursu zostanie 12 osób, których odpowiedzi na umieszczone w ankiecie zadanie konkursowe zostaną uznane przez Komisję za najciekawsze.

3.4. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.6. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.7 Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty, które dostępne są już w Internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

3.8. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.maratonwarszawski.com i www.facebook.com/MaratonWarszawski, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do dnia 10 stycznia 2021r.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez uczestnika konkursu adres e-mail.

4.3. Nagrodami w konkursie są publikacje:

  • Komiks „Mój nowojorski maraton” – 3 sztuki
  • „Północ” Scott Jurek – 4 sztuki
  • „ULTRA dobiegniesz dalej niż myślisz” Violetta Domaradzka, Robert Zakrzewski  – 5 sztuk

4.4. Organizator oświadcza, iż żadna z nagród w konkursie nie przekracza wartości 760,00 zł, co oznacza, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu nie zostanie obciążony podatkiem dochodowym z tytułu wygranej.

4.5. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ) wskazany przez laureata Konkursu w korespondencji elektronicznej na adres info@maratonwarszawski.com, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej. W przypadku w którym Laureat nie poda we wskazanym terminie  adresu w korespondencji elektronicznej na adres info@maratonwarszawski.com – prawo do nagrody wygasa.

4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody.

4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.