24 września 2023 / September 24th, 2023

Regulamin konkursu „Pokaż nam swój powód, by biegać”

§1 Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się̨ konkurs prowadzony pod nazwą „ Pokaż nam swój powód, by biegać. ” zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem” oraz warunki, na jakich organizator Konkursu będzie mógł korzystać́ ze zgłoszonych przez Uczestników do Konkursu wideo i zdjęć zwanych dalej „pracami”.
 2. Organizatorem Konkursu i Administratorem Danych Osobowych jest  Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa-Wesoła, KRS: 0000152754, REGON: 015438288, NIP: 952-19-13-280
 3. Konkurs prowadzony jest na fanpage’u Maraton Warszawski pod adresem: https://www.facebook.com/MaratonWarszawski/ oraz profilu na Instagramie www.instagram.com/maratonwarszawski
 4. Konkurs rozpoczyna się̨ w dniu 07.01. 2021 i trwa do  24.01.2021 r. do godziny 23:59.
 5. Opublikowanie Regulaminu Konkursu na profilu Maraton Warszawski (https://www.facebook.com/MaratonWarszawski/) jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników i wejściem w życie.
 6. Konkurs nie jest grą losową określoną̨ w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
 7. Niniejszy konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 8. Konkurs będzie się̨ odbywać́ zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem.
 9. W konkursie nagradzane będą 3 najlepsze prace z kategorii foto i 3 najlepsze prace z kategorii wideo

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu staje się̨ osoba, która spełnia wszystkie wymagania 2 Regulaminu akceptuje niniejszy Regulamin i wypełnia zadanie konkursowe opisane w § 3 Regulaminu.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być́ wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca wszystkie pozostałe warunki Regulaminu.
 3. Przekazane Organizatorowi dane osobowe, potrzebne do odbioru Nagrody tj. imię̨, nazwisko Uczestnika Konkursu, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail muszą być́ zgodne z rzeczywistością̨. Podanie przez Uczestnika powyższych danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne, aby otrzymać́ Nagrodę̨. Organizator zastrzega prawo do odmowy wydania Nagrody w razie, gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika okaże się, że podane przez Uczestnika dane są̨ niezgodne z rzeczywistością̨.
 4. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się̨ z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje go oraz przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, opublikowania wyników pod postem konkursowym oraz w dedykowanym poście na profilu https://www.facebook.com/MaratonWarszawski/  profilu na Instagramie www.instagram.com/maratonwarszawski  oraz po zakończeniu konkursu

§3 Zadanie konkursowe

 1. Uczestnik ma za zadanie:
  1. Zrobić zdjęcie lub nagrać krótki (do 1 minuty) filmik, na którym pokaże nam swój powód, by biegać.
  2. W kategorii foto dopuszcza się tworzenie grafik w dowolnej konwencji, zawierających napisy bądź symbole
  3.  Zamieścić zdjęcie lub nagrany filmik na Facebooku lub na Instagramie do dnia 24 stycznia. Pamiętając, aby w poście oznaczyć @MaratonWarszawski aktywnym linkiem, kierującym do oficjalnego konta „Maraton Warszawski” (www.facebook.com/MaratonWarszawski na Facebooku lub www.instagram.com/maratonwarszawski/ na Instagramie) oraz użyć hashtag #ReasonToRun2021, a także oznaczyć post jako publiczny, co umożliwi Organizatorowi rejestrację zgłoszenia
  4. zapoznać się z Regulaminem, w tym z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w konkursie „ Pokaż nam swój powód, by biegać. ”, przyjmując do wiadomości, iż konkurs odbywa się zgodnie z ich treścią.
 2.  Nie ma limitu zgłoszeń na jednego uczestnika
 3. Uczestnik musi być autorem Zgłoszenia. Zgłoszenie nie może naruszać praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych innych osób.
 4. Organizator może usunąć Zgłoszenie, gdy stwierdzi, że zgłoszone przez Uczestnika zgłoszenie konkursowe:
 5. narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne,
 6. ma charakter erotyczny albo pornograficzny,
 7. zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub światopoglądową, itp.);
 8. zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą,
 9. narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób,
 10. zawiera zdjęcie osoby małoletniej,
 11. zawiera treść reklamową w dominującej części
 12. Usunięcie Zgłoszenia jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
 13. Uczestnik może dodać dowolną ilość Zgłoszeń, ale może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.
 14. Przesyłając Zgłoszenie do Organizatora, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator będzie korzystał ze zgłoszeń konkursowych w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu.

§4 Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są:

 1. W konkursie kategoria foto i wideo będą nagradzane osobno.
 2. W każdej kategorii jury przyzna po trzy jednakowe nagrody według następującego klucza:
  1. w kategorii foto – buty do biegania New Balance 1080
  2. w kategorii video – zestaw: waga Huami Amazfit oraz opaska Huami Amazfit Band 5
 3. Fundatorami nagród są:
  1. NEW BALANCE POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ciasna 10 35-232 Rzeszów
  2. NTT System S.A.; ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Zakręt
 4. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Fundacji „Maraton Warszawski”
 5. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości pod postem konkursowym oraz w poście dedykowanym (https://www.facebook.com/MaratonWarszawski/) oraz www.instagram.com/maratonwarszawski  do 01.02.2021 r.
 6. Wybierając Zwycięzców Konkursu w każdej kategorii (foto i wideo) Komisja będzie brała pod uwagę oryginalność i kreatywność nadesłanej pracy. Komisja dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzcy. Decyzja Komisji zapada większością głosów obecnych członków Komisji.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest potwierdzenie poprzez wiadomość prywatną wygranej oraz podanie danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody, adres e-mail i numer telefonu.
 8. Nagrody w Konkursie nie będą zamieniane przez Zwycięzcę na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną. Nagrody nie mogą być przekazywane przez Zwycięzcę na rzecz innych Uczestników.

§5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą̨ być́ zgłaszane przez Uczestników, w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa- pocztą elektroniczna na adres e-mail: info@maratonwarszawski.com
 2. Reklamacje mogą̨ być́ zgłaszane nie później niż̇ do upływu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.
 3. Reklamacja powinna zawierać́:
 4. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji;
 5. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 6. podpis reklamującego, jeśli reklamacja została przesłana na piśmie.
 7. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 8. Postepowanie reklamacyjne jest dobrowolne dla Uczestnika, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postepowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń́ na drodze postępowania sądowego.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja „Maraton Warszawski”    ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa (dalej powoływana jako „Administrator”).
 2. Dane osobowe Uczestnika podane w celach związanych z niniejszym Konkursem, w tym w celu wydania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji, przetwarzane są zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jego integralną część.

§7 Naruszenie Regulaminu

 1. Każde naruszenie niniejszego Regulaminu powoduje wykluczenie Uczestnika z Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
 2. Podanie nieprawdziwych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
 3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną̨ odpowiedzialność́ w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2021 r.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są̨ wyłączną̨ podstawą do prowadzenia Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania konkursu. Żadna ze zmian nie będzie prowadziła do utarty praw nabytych przez Uczestników przed taką zmianą. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Maratonu Warszawskiego (www.maratonwarszawski.com)

 

 

Załącznik nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w konkursie „ Pokaż nam swój powód, by biegać”

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Fundacja „Maraton Warszawski”    ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa (dalej powoływana jako „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora możesz kontaktować się z Administratorem w każdym czasie.

Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym jak również później na prośbę Administratora (a w szczególności zgodnie z Regulaminem)  oraz – jeśli dotyczy – dane przedstawiciela ustawowego  będą przetwarzane:

 • w związku z Twoim udziałem w konkursie „Pokaż nam swój powód, by biegać” w tym w celu obsługi Twojego zgłoszenia do konkursu, wydania nagrody (zgodnie z regulaminem konkursu), rozpatrywania Twoich reklamacji oraz korespondencji z Tobą, jak również dochodzenia roszczeń lub ochrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami;
 • w celu rozliczenia wydanej nagrody, w szczególności uiszczenie należności podatkowych od wygranej, jeśli dotyczy;
 • ewentualnie w celu ochrony przed Twoimi roszczeniami.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • uzasadniony interes Administratora (dla przetwarzania Twoich danych w celu obsługi Twojego zgłoszenia do udziału w konkursie, dla przetwarzania Twoich danych w celu wydania nagrody i obsługi zgłoszonych przez Ciebie reklamacji, ochrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami)
 • obowiązek wynikający z przepisów prawa i nałożony na Administratora w związku z rozliczeniem wydania nagrody.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora:
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu dalszej obsługi udziału w Konkursie przy czym Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu, gdy po jego stronie wystąpi ważna podstawa dla dalszego przetwarzania, która przewyższa interesy podmiotu danych,
 • nie dłużej niż do chwili przedawnienia roszczeń jakie można zgłosić w ramach reklamacji oraz roszczeń, które przysługują Tobie lub Administratorowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku udziałem w Konkursie,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest obowiązek nałożony na Administratora – do chwili wygaśnięcia obowiązku, który wynika z przepisów prawa,
 • gdy przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie – do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, którą wyraziłeś na przetwarzanie Twoich danych celem prowadzenia działań marketingowych,

Ponadto Twoje dane Administrator może przechowywać w celu udowodnienia, że Administrator przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. rozliczalność).

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 

dostępu do Twoich danych w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz otrzymać kopię Twoich danych w formie dla Ciebie czytelnej

 

poprawienia Twoich danych

 

gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo gdy np. gdy zmieniłeś/zmieniłaś Twoje nazwisko, numer telefonu, adres e-mail

 

 

usunięcia Twoich danych

 

 

·         gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz Twoją zgodę na przetwarzanie danych;

 

·         zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania

Twoich danych;

 

·         Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

 

·         Twoje dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

 

do  ograniczenia przetwarzania Twoich danych

 

·         gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;

 

·         gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;

 

·         dane nie będą już potrzebne Administratorowi ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;

 

·         gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu, w którym Administrator ustali czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą Twojego sprzeciwu

 

do przenoszenia Twoich danych otrzymania ich w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi (gdy dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody)

 

 

do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora)  

jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych, w tym publikacji wyniku, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przy czym Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu, gdy po jego stronie  wystąpi ważna podstawa dla przetwarzania i podstawa ta przewyższa Twój interes lub prawa albo przetwarzanie Twoich danych  wymagane jest dla ustalenia, dochodzenia albo wykonywanie roszczeń

 

 

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla obsługi przez Administratora Twojego udziału w konkursie „ Pokaż nam swój powód, by biegać. ”. W przypadku, gdybyś nie podał Twoich danych albo jeżeli zażądasz usunięcia Twoich danych, Administrator nie będzie w stanie obsługiwać Twojego udziału w konkursie, wydać Ci nagrody i rozpatrzyć Twoich reklamacji.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem (np. poza celami wyżej wskazanymi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Twoje dane nie są przesyłane do państw trzecich (tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora) jednak takie przetwarzanie nie będzie wywoływać skutków prawnych wobec Ciebie (w szczególności nie będzie nakładać na Ciebie obowiązków). Przetwarzanie zautomatyzowane dotyczy tylko danych, które Administrator wykorzystuje w celach marketingowych.