24 września 2023 / September 24th, 2023

Regulamin konkursu „Trening czyni Mistrza!”

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Jerozolimskie 156 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021035, wysokość kapitału zakładowego: 23 591 000 zł, NIP: 113-00-09-891 REGON: 008203412, zwana dalej „Organizatorem Konkursu” lub ”RRG Warszawa” – ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „Trening czyni Mistrza!”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu.
3. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w serwisie facebook.com/MaratonWarszawski i jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników i wejściem w życie.
4. Konkurs prowadzony jest na fanpage’u Maraton Warszawski (https://facebook.com/MaratonWarszawski/)

§ 2
Uczestnicy
W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni równocześnie następujące warunki:
a) jest zarejestrowana na portalu społecznościowym Facebook,
b) wykona zadanie konkursowe,
c) nie jest pracownikiem RRG Warszawa, Renault Polska, sieci Renault w Polsce, oraz Fundacji Maraton Warszawski
d) weźmie udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem.

§ 3
Zasady Konkursu
1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, zwane dalej „Uczestnikami Konkursu” powinny zgłosić się do udziału w Konkursie poprzez wykonanie na facebookowym profilu Maraton Warszawski (https://www.facebook.com/MaratonWarszawski) zadania konkursowego.
2. Uczestnik ma za zadanie zamieścić pod postem konkursowym na profilu Maraton Warszawski zdjęcia, za pomocą którego zobrazuje hasło „Trening czyni Mistrza!”
(zwane dalej: „Zgłoszeniem”).
3. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu akceptuje postanowienia Regulaminu.
4. Jeden Uczestnik może zamieścić w Konkursie jeden komentarz.
5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
6. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub niespełnienia jego warunków.
7. Niedopuszczalne jest:
a) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
b) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.

§ 4
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31.08.2021 r. i trwa do 06.09.2021 r. do godziny 23:59
2. Wybierając Zwycięzcę Konkursu Komisja będzie brała pod uwagę oryginalność i kreatywność zamieszczonego zdjęcia. Komisja dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzcy. Decyzja Komisji zapada większością głosów obecnych członków Komisji.
3. Nagrodę w Konkursie stanowi użyczenie samochodu Nowe Renault Arkana z pełnym bakiem na weekend (dalej „Nagroda”) Wartość nagrody to 300 zł brutto. W konkursie przewidziano 1 nagrodę
4. Wyniki Konkursu będą opublikowane 06.09.2021 r. przez Organizatora na stronie głównej profilu Maraton Warszawski https://www.facebook.com/MaratonWarszawski w formie komentarza pod postem konkursowym.
5. Organizator powoła jury Konkursu. Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu oraz wyłoni zwycięzcę Konkursu. W skład jury konkursu wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora Konkursu lub osób przez niego wybranych.
6. Zwycięski Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w komentarzu pod jego komentarzem za pośrednictwem oficjalnego profilu Maraton Warszawski.
7. W terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu Organizator skontaktuje się ze zwycięskim Uczestnikiem w wiadomości prywatnej poprzez portal Facebook. W tym przypadku zwycięski Uczestnik powinien zwrócić szczególną uwagę na skrzynkę odbiorczą „inne” na portalu Facebook, w której nie przychodzą powiadomienia o nowej wiadomości.
8. W terminie 5 dni od opublikowania wyników Konkursu zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem w celu umożliwienia wydania Nagrody. Nagroda będzie do odbioru w salonie RRG Warszawa Mory.
9. Jeżeli nie będzie możliwe skontaktowanie się ze zwycięzcą w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników (brak odpowiedzi na e-maila otrzymanego do Organizatora), Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
10. Laureat Konkursu ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
11. Decyzja Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureata Konkursu, jest ostateczna.

§ 5
Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, adres email, nazwa profilu na Facebooku, wizerunek) będą wykorzystywane dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w § 2 regulaminu, wyłonienia zwycięzców i prawidłowego dostarczenia Nagród oraz ewentualnie rozpatrzenia reklamacji Uczestnika.
3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)
4. Dane osobowe przetwarzane będą:
1) w celu umożliwienia Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięzcy oraz wydania nagrody w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatkowego związanego z wydaniem nagrody zwycięskiemu Uczestnikowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3) w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, tj. w celu obrony przed podnoszonymi roszczeniami oraz kierowania roszczeń względem Uczestników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Organizator Konkursu będzie przechowywał dane, o których mowa w ust. 2, w okresie trwania Konkursu oraz do dnia przedawnienia roszczeń, zaś w przypadku przetwarzania na podstawie przepisów prawa przez okres wskazany w tych przepisach.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom danych osobowych, ani też nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Organizator Konkursu może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w ramach celów wskazanych w ust. 2, a w szczególności w celu wydania Nagrody.
7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik Konkursu może żądać zaprzestania przetwarzania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w Konkursie. Brak podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Uczestnikiem lub weryfikacji jako Laureata Konkursu prowadzić będzie do odmowy przyznania Nagrody lub odmowy jej wydania.
9. Z Organizatorem Konkursu jako administratorem danych osobowych możliwy jest kontakt za pośrednictwem maila: dane.osobowe@renault.warszawa.pl bądź listownie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „dane osobowe” .
10. Uczestnikowi, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawa Uczestnika lub przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organy nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub przesyłaniem informacji drogą elektroniczną należy składać do Organizatora, w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury przyznawania Nagród, o których mowa w § 4 Regulaminu bezpośrednio do siedziby lub listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres: social@renault.warszawa.pl .
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowi gry hazardowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.