29 września 2024 / September 29th, 2024

Regulamin rywalizacji Korona Warszawy by Rak’n’Roll

Regulamin rywalizacji Korona Warszawy by Rak’n’Roll

 1. Organizator
  1. Organizatorem rywalizacji Korona Warszawy by Rak’n’Roll jest Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie!, al. Wilanowska 313A, 02-665 Warszawa, NIP 9512296994, REGON 142069869.
  2. Partnerem Wykonawczym rywalizacji Korona Warszawy by Rak’n’Roll jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  3. Kontakt dla uczestników: (+48) 503-860-516 oraz (+48 22) 749-13-33, mail: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Rywalizacja polega na zdobyciu Korony Warszawy, tj. 6 najwyższych wzniesień Warszawy:
   1. Górka Szczęśliwicka (152 m n.p.m.) na terenie dzielnicy Ochota,
   2. Monte Kazury (133,9 m n.p.m.), na terenie dzielnicy Ursynów,
   3. Kopiec Moczydłowski (130,5 m n.p.m.) na terenie dzielnicy Wola,
   4. Kopiec Powstania Warszawskiego (121 m n.p.m.) na terenie dzielnicy Mokotów
   5. Kopa Cwila (108 m n.p.m.) na terenie dzielnicy Ursynów,
   6. Góra Gnojna na terenie Starego Miasta.
  2. Rywalizację należy rozpocząć i ukończyć w dniach 27 marca – 11 kwietnia 2021 r. Uczestnik samodzielnie decyduje o dacie, czasie i kolejności zdobywania poszczególnych wzniesień.
  3. Uczestnik podczas rejestracji dokonuje wyboru jednego z trzech dostępnych rodzajów rywalizacji:
   1. Styl Alpejski – jednorazowe zdobycie wszystkich 6 wzniesień, związane z pokonaniem dystansu co najmniej około 30 kilometrów,
   2. Styl Oblężniczy – etapowe zdobycie wszystkich 6 wzniesień (maksymalnie 6 etapów), związane z pokonaniem łącznego dystansu co najmniej 30 kilometrów,
   3. Styl Turystyczny – etapowe zdobycie wszystkich 6 wzniesień, bez konieczności pokonywania minimalnego dystansu.
  4. Uczestnik, wybierając trasę biegu, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w danej lokalizacji. Organizator oraz Partner Wykonawczy nie zapewniają żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego uczestnika. Na Uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń związanych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 3. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w rywalizacji mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 27 marca 2021 r. ukończą:
   1. w rywalizacji w Stylu Alpejskim – 18 lat (urodzone przed 27.03.2003 r.),
   2. w rywalizacji w Stylu Oblężniczym oraz w Stylu Turystycznym – bez ograniczeń wieku.
 4. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://rejestracja.maratonwarszawski.com
  2. Do udziału w rywalizacji Korona Warszawy by Rak’n’Roll można zgłosić się wyłącznie poprzez ścieżkę charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze.
  3. Aby zgłosić się do udziału w akcji #BiegamDobrze, należy:
   1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”,
   2. zatwierdzić cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze: Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie!,
   3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki),
   4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu.
  4. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.
  5. Uczestnikom, którzy do 11 kwietnia 2021 r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 100 złotych, nadawany jest numer startowy rywalizacji Korona Warszawy by Rak’n’Roll.
  6. Zbiórki osób, które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 6. kończą się 11 kwietnia 2021 r. Zbiórki osób które zebrały wskazaną kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 18 kwietnia 2021 r.
  7. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
   1. 90% zebranej kwoty trafia na konto wspieranej organizacji charytatywnej
   2. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”
  8. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 11.04.2021 r.
 5. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podstawą klasyfikacji w rywalizacji w Stylu Alpejskim oraz Stylu Oblężniczym jest:
   1. skorzystanie z opcji trackingu w dedykowanej aplikacji mobilnej Maraton Warszawski
   2. lub przesłanie zrzutów ekranu z innej aplikacji mobilnej lub zegarka sportowego potwierdzających czas, dystans i trasę biegu, przez stronę https://live.sts-timing.pl/koronawarszawy/
  2. Podstawą klasyfikacji w rywalizacji w Stylu Turystycznym jest przesłanie zdjęć (selfie) potwierdzających zdobycie poszczególnych wzniesień, przez stronę https://live.sts-timing.pl/koronawarszawy/
  3. Podczas rywalizacji w Stylu Alpejskim prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacja generalna,
   2. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn.
  4. Podczas rywalizacji w Stylu Oblężniczym oraz w Stylu Turystycznym prowadzona będzie wyłącznie lista uczestników którzy zdobyli Koronę Warszawy.
  5. Termin przesyłania potwierdzeń o których mowa w punkcie V. 1. ii. upływa 13.04.2021 r. o godzinie 23:59.
  6. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie maratonwarszawski.com bezpośrednio po biegu.
  7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 13 kwietnia 2021 r. do godz. 24:00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 96 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2021 r.
  8. Organizator i Partner Wykonawczy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie VI. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zatwierdzenia oświadczenia o znajomości regulaminu.
  2. Osoba zgłaszająca niepełnoletniego uczestnika do rywalizacji Korona Warszawy by Rak’n’Roll oświadcza że rodzic lub prawny opiekun niepełnoletniego uczestnika zapoznali się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia.
  3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Zaakceptowanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  4. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi i Partnerowi Wykonawczemu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski” oraz Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie!, udostępniania sponsorom oraz partnerom rywalizacji Korona Warszawy by Rak’n’Roll w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski” oraz Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie!, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora i Partnera Wykonawczego, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  5. Organizator oraz Partner Wykonawczy zastrzegają sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Partnerowi Wykonawczemu rywalizacji Korona Warszawy by Rak’n’Roll. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Partner Wykonawczy. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

Załącznik nr 1 do
Regulaminu biegów 42. PZU ORLEN Maraton Warszawski – Virtual

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.