24 września 2023 / September 24th, 2023

Mini Maraton – regulamin

Regulamin Mini Maratonu

 1. Organizator
  1. Organizatorem Mini Maratonu jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288..
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33 (uwaga, numer ten nie działa w dniach 26-29.09.2019r.), mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Biegi odbędą się w dniu 28 września 2019 roku w Warszawie, na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany lokalizacji biegu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie maratonwarszawski.com Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
  2. Kategoria, dystans i godzina startu uzależnione są od wieku dziecka:
   1. Bieg Bąbla – do 3 lat (2016-2018) – ok. 100 metrów – starty od ok. 15:15 14:15* do ok. 16:00 15:00*
   2. Bieg Krasnala – 4-5 lat (2014-2015) – ok. 200 metrów – starty od ok. 14:35 13:35* do ok. 15:10 14:10*
   3. Bieg Smyka – 6-7 lat (2012-2013) – ok. 200 metrów – start od ok. 13:45 12:45* do ok. 14:30 13:30*
   4. Bieg Urwisa – 8-9 lat (2010-2011) – ok. 400 metrów – start od ok. 13:00 12:00* do ok. 13:40 12:40*
   5. Bieg Zucha – 10-11 lat (2008-2009) – ok. 750 metrów – starty od ok. 12:00 10:50* do ok. 12:50 11:10*
   6. Bieg Juniora – 12-13 lat (2006-2007) – ok. 1500 metrów – starty od ok. 11:15 10:20* do ok. 11:45 10:35*
   7. Bieg Nastolatka – 14-16 lat (2003-2005) – ok. 1500 metrów – start ok. 11:00 10:20*
  3. Podane godziny mają charakter orientacyjny. Dokładne godziny startów zostaną podane na stronie https://maratonwarszawski.com/ na około 2 tygodnie przed biegiem.
 3. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w Mini Maratonie mają dzieci w wieku do 16 lat (urodzone w roku 2003 lub później).
  2. W jednej turze możliwy jest start maksymalnie 40 dzieci (20 dzieci w przypadku Biegu Bąbla). Organizator przewiduje zorganizowanie jednej lub kilku tur w każdej z kategorii wiekowych. Organizator planuje przeprowadzenie maksymalnie 48 tur w 5 / 10 / 15-minutowych odstępach czasu (w zależności od dystansu). O liczbie tur w każdej z kategorii decyduje liczba zgłoszonych osób. Przydział do tury następuje automatycznie, w momencie wniesienia opłaty startowej. Nie ma możliwości wyboru lub zmiany tury. Organizator poinformuje o wyczerpaniu limitu miejsc w danej kategorii wiekowej na stronie internetowej imprezy.
  3. Uczestnicy startują w biegach samodzielnie (bez rodzica / opiekuna). Wyjątkiem jest najmłodsza kategoria wiekowa (do 3 lat), gdzie dziecko może startować z jednym rodzicem / opiekunem.
  4. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji może dokonać osoba zgłaszająca dziecko lub osoba przez nią wskazana na podstawie Karty Startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) z podpisem rodzica / prawnego opiekuna dziecka.
   Adres Biura Zawodów: Tor Wyścigów Konnych Służewiec, ul. Puławska 266
   Godziny pracy Biura Zawodów:
   27 września 2019 (piątek) – 12:00 – 20:00
   28 września 2019 (sobota) – 10:00 do 30 minut przed startem danej tury
  5. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu i agrafki.
  6. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
  7. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
  8. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
 4. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: maratonwarszawski.com i rejestracja.maratonwarszawski.com.
  2. Zgłoszenia dokonuje rodzic / opiekun ze swojego konta na stronie wskazanej w punkcie 4. 1.
  3. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w Biegu.
  4. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 27.09.2019r. Zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów Mini Maratonu (wyłącznie 27.09.2019r.).
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie III. 2.
 5. Opłaty
  1. Opłata startowa za udział w Biegu wynosi 25 złotych za uczestnika.
  2. Opłaty startowej można dokonać:
   1. online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
    Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
   2. tradycyjnym przelewem na konto Organizatora
    Nr konta: Alior Bank – 42 2490 0005 0000 4530 7595 9541
    Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
    Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa
    Tytuł wpłaty: Opłata startowa MM nr zamówienia: XXXXXX – imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
  3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie maratonwarszawski.com. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: (+48) 737-444-810 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com
  4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
  5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę lub inny bieg organizowany przez Fundację „Maraton Warszawski”.
  6. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
   Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
   Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
  7. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).
 6. Depozyty
  1. Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 7. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas Mini Maratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje (osobno dla każdej z kategorii wiekowych, każda z klasyfikacji powstaje w wyniku połączenia wyników poszczególnych tur):
   1. Klasyfikacja generalna
   2. Klasyfikacje generalne chłopców / dziewcząt
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
  3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).
  4. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie maratonwarszawski.com bezpośrednio po biegu.
  5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 1 października 2019r do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 12 października 2019r.
  6. Dyplom (certyfikat) ukończenia Mini Maratonu do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony maratonwarszawski.com najpóźniej po upływie 14 dni od imprezy.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 8. Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Mini Maraton, otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
  2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej dziewcząt i chłopców otrzymają pamiątkowe statuetki.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 9. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XI. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
  2. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  3. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
  4. Rodzic / opiekun prawny każdego uczestnika jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
  5. Rodzic / opiekun prawny, oświadcza że uczestnik jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rodzic / opiekun prawny uczestnika rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Rodzic / opiekun prawny, zapisując uczestnika do udziału w zawodach, akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom Mini Maratonu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  8. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
  9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Mini Maratonu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

 

Załącznik nr 1 do
Regulaminu Mini Maratonu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

* zmiana z dnia 2019/08/29